Tietosuojakäytännöt

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Site policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Puolustusvoimien PVMoodle-ympäristön käyttäjärekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä

Pääesikunnan koulutusosasto

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Erikoissuunnittelija Kari Laitinen
PEKOULOS
puh. 0299 800
kari.laitinen@mil.fi

3. Tietosuojavastaava

Ylitarkastaja Juhani Parkkari
PEOIKOS
puh. 0299 800
juhani.parkkari@mil.fi

4. Käsittelijä

Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

5. Rekisterin nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei

voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


EN

Privacy statement

Please read the Privacy Statement

Defense Forces PVMoodle user register

1. The controller

 General Staff Training Department

 2. Person in charge of registry matters

 Special designer Kari Laitinen

PEKOULOS

tel. 0299 ​​800

kari.laitinen@mil.fi

 3. Data Protection Officer

 Senior Inspector Juhani Parkkari

PEOIKOS

tel. 0299 ​​800

juhani.parkkari@mil.fi

 4. Processor

 Mediamaisteri Oy

PL 82 (Uimalankatu 1)

33101 Tampere

010 281 8000

info@mediamaisteri.com

 5. Name of the register

 User register of the online environment for learning and competence development

 6. Purpose of personal data

 Providing a learning and competence online environment service to users

 7. Information contained in the register

 The registry contains basic user contact information such as name, email address, username, password, and picture. In addition, the user can store additional personal information in the system, such as a home address, telephone number and points of interest.

 8. Regular sources of information

 Information about the registrant is obtained regularly

 from the data subject himself when he becomes a customer, when he registers as a user of the service, when the data subject uses the services, or when there is another material connection between the data controller and the data subject from third parties to the extent permitted by applicable law for the purposes described in this registry statement

9. Regular data transfers and transfers

 The user name is visible to other users. In addition, the user can make other personal information visible to other users of the system. The data will not be disclosed outside the EU or the European Economic Area.

 10. Planned deadlines for data deletion

 Personal data will be deleted when they are no longer needed for the purpose they were used unless current legislation provides otherwise for the retention of personal data.

 11. Registry Security Principles

 The registry is protected by usernames, passwords and a firewall. The user register can only be accessed by persons appointed to the task. Processors of personal data have a duty of confidentiality.

 12. Rights of the data subject

 A person in the register has the right, among other things.

 Request the controller to have access to personal data concerning him or her and the right to request the rectification or erasure of such data or to restrict or object to the processing, as well as the right to transfer data from one system to another; in so far as the processing of personal data is based on the data subject's consent, the right to withdraw the consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing carried out based on the consent before the withdrawal; lodge a complaint against the processing of personal data with the supervisory authority.

Requests shall be addressed to the controller in writing.

Consent

 Privacy statement

Defense Forces PVMoodle user register

 You can read the full statement here Privacy Statement before approving it.

I accept the policy Privacy Policy

Required fields are marked with.